TextHead
TextBody
call mess zalo
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét

14/08/2019

 DANH MỤC TÀI LIỆU

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 Tổng hợp toàn Công ty 

Tải vể tại đây

2

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 Văn phòng Công ty

Tải vể tại đây

3

Giải trình kết quả kinh doanh của BCTC 6 tháng đầu năm 2019 Toàn công ty

Tải vể tại đây

4 Giải trình kết quả kinh doanh của BCTC 6 tháng đầu năm 2019 Văn phòng công ty

Tải vể tại đây

 

TextFooter