TextHead
TextBody
call mess zalo
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)

18/03/2022

Đăng ngày 18/3/2022

DANH MỤC TÀI LIỆU

Thứ tự

Tài liệu

Tải về

1

Báo cáo Tài chính năm 2021 Toàn Công ty

Tải về tại đây

2

Báo cáo Tài chính năm 2021 VP Công ty

Tải về tại đây

3 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC năm 2021 Toàn Công ty

Tải về tại đây

4 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC năm 2021 VP Công ty

Tải về tại đây

TextFooter