TextHead
TextBody
call mess zalo
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

23/10/2019

 DANH MỤC TÀI LIỆU

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Tổng hợp toàn Công ty 

Tải vể tại đây

2

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 Văn phòng Công ty

Tải vể tại đây

3

Giải trình kết quả kinh doanh của BCTC Quý III năm 2019 Toàn công ty

Tải vể tại đây

4 Giải trình kết quả kinh doanh của BCTC Quý III năm 2019 Văn phòng công ty

Tải vể tại đây

 

 

TextFooter