TextHead
TextBody
call mess zalo
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

CBTT Báo cáo tài chính soát xét năm 2018

01/02/2019

DANH MỤC TÀI LIỆU
STT NỘI DUNG  
1

Báo cáo tài chính năm 2018 Tổng hợp toàn Công ty đã được kiểm toán

Tải vể tại đây
2 Báo cáo tài chính năm 2018 Văn phòng Công ty đã được kiểm toán

Tải vể tại đây

3 Giải trình kết quả kinh doanh của BCTC năm 2018 Toàn công ty

Tải vể tại đây

4 Giải trình kết quả kinh doanh của BCTC năm 2018 Văn phòng công ty

Tải vể tại đây

 

TextFooter