TextHead
TextBody
call mess zalo
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

CBTT Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2021

12/08/2021

Đăng ngày 12/08/2021

DANH MỤC TÀI LIỆU

Thứ tự

Tài liệu

Tải về

1

Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2021 Toàn Công ty

Tải về tại đây

2

Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2021 Văn Phòng Công ty

Tải về tại đây

3 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC giữa niên độ đã soát xét năm 2021 Toàn Công ty

Tải về tại đây

4 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC giữa niên độ đã soát xét năm 2021 Văn Phòng Công ty

Tải về tại đây

TextFooter