TextHead
TextBody
call mess zalo
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

CBTT Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020

29/07/2020

DANH MỤC TÀI LIỆU

Thứ tự

Tài liệu

Tải về

1

Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 Toàn Công ty

Tải về tại đây

2

Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 VP Công ty

Tải về tại đây

3 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC Quý II năm 2020 Toàn Công ty

Tải về tại đây

4 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC Quý II năm 2020 VP Công ty

Tải về tại đây

 

 

 

TextFooter