Đang gửi...

Báo cáo tài chính

29/07/2020

Báo cáo tài chính và Giải trình kết quả kinh doanh Quý II năm 2020

Chi tiết
CBTT: Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020

28/04/2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 Toàn Công ty và VPCT

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

13/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 đã soát xét ký ngày 10/3/2020

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính năm 2019 đã soát xét

30/01/2020

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019