Đang gửi...

Báo cáo tài chính

30/07/2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

26/04/2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

01/02/2019

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán)

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính soát xét năm 2018

28/01/2019

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Chi tiết
CBTT: Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018

11/06/2018

Công bố thông tin “Báo cáo tài chính Quý I năm 2018"

Chi tiết
Công bố thông tin “Báo cáo tài chính Quý I năm 2018"