Đang gửi...

CBTT: Báo cáo tài chính năm 2019 đã soát xét

DANH MỤC TÀI LIỆU

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Báo cáo Tài chính năm 2019 Toàn Công ty

Tải về tại đây

2

Báo cáo Tài chính năm 2019 VP Công ty

Tải về tại đây

3 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC năm 2019 Toàn Công ty

Tải về tại đây

4 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC năm 2019 VP Công ty

Tải về tại đây