TextHead
TextBody
call mess zalo
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

CBTT Báo cáo tài chính năm 2020 đã soát xét

26/03/2021

DANH MỤC TÀI LIỆU

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Báo cáo Tài chính năm 2020 Toàn Công ty

Tải về tại đây

2

Báo cáo Tài chính năm 2020 VP Công ty

Tải về tại đây

3 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC năm 2020 Toàn Công ty

Tải về tại đây

4 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC năm 2020 VP Công ty

Tải về tại đây

TextFooter