Đang gửi...
Thông tin công bố

CBTT: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

 

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tải về tại đây

2

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tải về tại đây