Đang gửi...

Cổ đông

11/06/2021

Chuyển đổi hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai sang hình thức họp trực tuyến

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai

26/05/2021

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần thứ hai vào ngày 30/6/2021

Chi tiết
CBTT: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần thứ hai

26/04/2021

Báo cáo tài chính Quý I/2021 Toàn công ty và VP Công ty

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

26/04/2021

Thông báo hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 26/4/2021

Chi tiết
CBTT: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 26/4/2021