Đang gửi...

Cổ đông

16/08/2019

Bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tuệ tạm thời giữ chức Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất giàn không gian.

Chi tiết
CBTT: Thay đổi nhân sự

30/07/2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

26/04/2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2019