Đang gửi...

Cổ đông

28/03/2019

Bổ nhiệm ông Lã Quý Duẩn giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi

Chi tiết
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

01/03/2019

CBTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Chi tiết
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

20/02/2019

Báo cáo thường niên 2018

Chi tiết
CBTT: Báo cáo thường niên 2018

15/02/2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 01/3/2019 Kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019