Đang gửi...
Thông tin công bố

Thông tin công bố

16/06/2022

Thông tin miễn nhiệm/bổ nhiệm chức vụ

Chi tiết
CBTT: Thay đổi nhân sự

28/04/2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 28/4/2022

Chi tiết
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết
CBTT: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

19/04/2022

Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Hải, ông Phan Thế Vinh

Chi tiết
CBTT: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

07/04/2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 28/4/2022

Chi tiết
CBTT: Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022