Đang gửi...
Thông tin công bố

Thông tin công bố

14/09/2021

Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 09/09/2021

Chi tiết
CBTT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi: Nhà máy Nhôm Đông Anh lần thứ 6

19/08/2021

Thời gian chi trả: Bắt đầu từ ngày 30/8/2021

Chi tiết
CBTT: Thông báo về việc chi trả cổ tức 2020

02/08/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/8/2021 Ngày thực hiện chi trả: 30/8/2021

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2020 (thay đổi ngày chốt)

30/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

29/07/2021

Ngày chốt danh sách cổ đông: 06/8/2021 Ngày thực hiện chi trả: 25/8/2021

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2020