Đang gửi...
Thông tin công bố

Thông tin công bố

30/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

29/07/2021

Ngày chốt danh sách cổ đông: 06/8/2021 Ngày thực hiện chi trả: 25/8/2021

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2020

15/07/2021

Thông báo đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Chi tiết
CBTT: Thông báo đã ký kết hợp đồng kiểm toán

07/07/2021

Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 hiệu lực từ ngày 30/6/2021

Chi tiết
CBTT: Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

01/07/2021

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai tổ chức ngày 30/6/2021

Chi tiết
CBTT: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021