Đang gửi...

Công bố thông tin “Báo cáo tài chính Quý I năm 2018"


 DANH MỤC TÀI LIỆU

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Quyết toán Báo cáo tài chính  toàn Công ty Quý I-2018

Tải về tại đây

2

Quyết toán Báo cáo tài chính  phần Công ty Quý I-2018

Tải về tại đây

3

Giải trình CLLN toàn Công ty Quý I-2018

Tải về tại đây