Đang gửi...
Thông tin công bố

Công bố thông tin đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018- Công ty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 CÔNG TY CP CƠ  KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

 

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tải về tại đây

2

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tải về tại đây