Đang gửi...
Thông tin công bố

Thông tin công bố

15/07/2021

Thông báo đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Chi tiết
CBTT: Thông báo đã ký kết hợp đồng kiểm toán

07/07/2021

Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 hiệu lực từ ngày 30/6/2021

Chi tiết
CBTT: Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

01/07/2021

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai tổ chức ngày 30/6/2021

Chi tiết
CBTT: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/06/2021

Hình thức tổ chức trực tuyến. Ngày dự kiến tổ chức: 30/6/2021

Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần thứ hai