Đang gửi...
Thông tin công bố

Thông tin công bố

11/06/2021

Chuyển đổi hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai sang hình thức họp trực tuyến

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai

26/05/2021

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần thứ hai vào ngày 30/6/2021

Chi tiết
CBTT: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần thứ hai

26/04/2021

Thông báo hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 26/4/2021

Chi tiết
CBTT: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 26/4/2021

05/04/2021

Thời gian: 7h30' ngày 26/4/2021 Địa điểm: Khách sạn Hà Anh - Cầu Đôi, Đông Anh, Hà Nội

Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

05/04/2021

Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 tổ chức ngày 26/4/2021

Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021