Đang gửi...
Thông tin công bố

Thông tin công bố

12/03/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2021 Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (dự kiến): 26/4/2021

Chi tiết
CBTT: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  2021

07/01/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn đối với Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi và Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi: Nhà máy Nhôm Đông Anh

Chi tiết
CBTT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn