Đang gửi...
Thông tin công bố

Thông tin công bố

19/11/2020

Ông Nguyễn Đình Hóa - Phó Tổng Giám đốc Công ty, đăng ký giao dịch 16.500 cổ phần ngày 25/11-24/12/2020

Chi tiết
CBTT: Đăng ký Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 2020 - Ông Nguyễn Đình Hóa

12/11/2020

Ông Trần Văn Hải - GĐTC, Giao dịch 79.500CP, Thời hạn: 19/11-18/12/2020

Chi tiết
CBTT: Đăng ký Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 2020 - Ông Trần Văn Hải

21/08/2020

Thời gian thanh toán: bắt đầu từ ngày 31/8/2020

Chi tiết
CBTT: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019

27/07/2020

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 17/8/2020 Ngày thanh toán dự kiến: 31/8/2020

Chi tiết
CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019

15/07/2020

CKDA đã ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Chi tiết
CBTT: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020