Đang gửi...
Thông tin công bố

Thông tin công bố

26/06/2020

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Chi tiết
CBTT: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

16/06/2020

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức ngày 26/6/2020

Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

10/06/2020

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức vào 7h30' ngày 26/6/2020

Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

15/05/2020

Bổ nhiệm chính thức chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Việt Hùng kể từ ngày 13/5/2020

Chi tiết
CBTT: Bổ nhiệm chính thức chức vụ Kế toán trưởng

13/05/2020

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Ngày ĐKCC: 05/6/2020 Ngày họp ĐHĐCĐ: 26/6/2020

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

29/04/2020

Công văn của Sở KH và ĐT về việc chấp thuận gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đến 30/6/2020

Chi tiết
CBTT: Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020