Đang gửi...
Thông tin công bố

Thông tin công bố

03/04/2020

Tạm hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do dịch COVID-19

Chi tiết
CBTT: Tạm hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

28/02/2020

Thay đổi nhân sự phụ trách Kế toán Công ty. Bắt đầu từ ngày 12/3/2020

Chi tiết
CBTT: Thay đổi nhân sự phụ trách kế toán

12/12/2019

Ông Trần Văn Hải - Giám đốc tài chính Công ty- Đăng ký mua 150.000 cổ phiếu mã CKD

Chi tiết
CBTT: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty

10/12/2019

Mức cổ tức: 17.5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.750 đồng) Ngày thanh toán: các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 25/12/2019

Chi tiết
CBTT: Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2018 đợt 2 cho các cổ đông