TextHead
TextBody
call mess zalo
Mẫu biểu, tài liệu

Mẫu biểu, tài liệu

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

06/09/2022

 DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CP CƠ  KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI  

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Tải về tại đây

2

Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự hop

Tải về tại đây

3

Chương trình Đại hội

Tải về tại đây

4

Quy chế tổ chức Đại hội

Tải về tại đây

6

Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội

Tải về tại đây (update 18/4/2018)

7

Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội

Tải về tại đây

8

Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội

Tải về tại đây (update 18/4/2018)

9

Tờ trình kết quả SXKD 2017 và kế hoạch 2018

Tải về tại đây (update 18/4/2018)

10

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Tải về tại đây

11

Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Tải về tại đây

12

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch 2018

Tải về tại đây (update 18/4/2018)

13

Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT

Tải về tại đây

14

Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Tải về tại đây

15

Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT

Tải về tại đây

16

Dự thảo Biên bản Đại hội

Tải về tại đây (update 18/4/2018)

17

Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tải về tại đâ(update 18/4/2018)

18

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ CKĐA

Tải về tại đây

19

Công văn về nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Tải về tại đây

20

Sơ yếu lý lịch bà Phan Lan Anh

Tải về tại đây

TextFooter