TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

CBTT Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 26/4/2021

26/04/2021

Đăng tải ngày 26/4/2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

 

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tải về tại đây

2

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021

Tải về tại đây

TextFooter