TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

26/06/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

 

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tải về tại đây

2

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tải về tại đây

 

TextFooter