TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

CBTT: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty

12/12/2019

Ông Trần Văn Hải - Giám đốc Tài chính Công ty đăng ký mua 150.000 cổ phiếu mã CKD.

Ngày dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 18/12/2019 đến ngày 17/01/2020.

TextFooter