TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

01/03/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 CÔNG TY CP CƠ  KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

 

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải về tại đây

2

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải về tại đây

3

Thông báo về thay đổi nhân sự

Tải về tại đây

 

 

TextFooter