TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

CBTT Thông báo về việc chi trả cổ tức 2020

19/08/2021

Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt tải về tại đây.

Mầu giấy đề nghị chuyển trả cổ tức bằng chuyển khoản tải về tại đây.

TextFooter