TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

CBTT Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

07/04/2022

Đăng ngày: 07/04/2022 (Đang cập nhật)

STT Nội dung tài liệu Chi tiết
1

Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tải về tại đây

2 Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tải về tại đây

3 Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tải về tại đây

4 Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tải về tại đây

5 Dự thảo Quy chế bầu thay thế TV HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tải về tại đây

6 Hướng dẫn bầu thay thế TV HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tải về tại đây

7

Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Tải về tại đây

8 Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tải về tại đây

9

Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022

Tải về tại đây

10

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Xem tại đây

11 Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tải về tại đây

12 Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Tải về tại đây

13 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Tải về tại đây

14 Tờ trình mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Tải về tại đây

15 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch 2022

Tải về tại đây

16

Tờ trình bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị

SYLL các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Tải về tại đây

17 Thẻ biểu quyết

Tải về tại đây

18 Phiếu biểu quyết

Tải về tại đây

19 Phiếu bầu cử

Tải về tại đây

20 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tải về tại đây

 

TextFooter