TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

CÔNG BỐ THÔNG TIN Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018

14/08/2018

DANH MỤC TÀI LIỆU

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 Toàn Công ty

Tải về tại đây

2

Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 VP Công ty

Tải về tại đây

3 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC 6 tháng đầu 2018 Toàn Công ty Tải về tại đây
4 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC 6 tháng đầu 2018 VP Công ty Tải về tại đây

 

TextFooter