TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018

25/10/2018

DANH MỤC TÀI LIỆU

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2018 Toàn Công ty

Tải về tại đây

2

Báo cáo Tài chính Quý III năm 2018 VP Công ty

Tải về tại đây

3 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC Quý III năm 2018 Toàn Công ty

Tải về tại đây

4 Giải trình Kết quả kinh doanh của BCTC Quý III năm 2018 VP Công ty

Tải về tại đây

TextFooter