TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

Công bố thông tin đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018- Công ty CP Cơ khí Đông Anh LICOGI

24/04/2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 CÔNG TY CP CƠ  KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

 

Thứ tự

Tài liệu

Ghi chú

1

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tải về tại đây

2

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tải về tại đây

TextFooter