TextHead
TextBody
call mess zalo
Tin CKĐA

Tin CKĐA

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi

30/06/2021

Đã qua 7 năm kế từ ngày Cơ Khí Đông Anh chính thức chuyển đổi sang Công ty cổ phần đại chúng, căn cứ luật Doanh nghiệp, thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid 19 theo chỉ thị của Chính phủ và UBND TP Hà Nội, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng. Đây không chỉ là giải pháp tạm thời mà sẽ là một xu hướng mới trong thời đại công nghệ 4.0. Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoàn toàn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông của Công ty.

Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty được phát trực tiếp thông qua giao diện EzGSM của Công ty cổ phần FPT. Các quý cổ đông sẽ đăng nhập hệ thống để theo dõi và tiến hành biểu quyết, bầu cử trực tuyến

Đại hội đã  thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và mục tiêu định hướng năm 2021, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2020 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty: Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021;tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty: Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội

 

 

Ảnh : Đoàn chủ tịch Đại hội

 

 

 

Ảnh: Ông Trần Văn Hải, TV HĐQT, Giám đốc Tài chính đọc tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

 

 

 

Ảnh: Ông Lã Quý Duẩn, TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc


 

 

Ảnh: Ông Phan Thế Vinh, TV HĐQT trình bày các tờ trình của HĐQT

 

 

 

 Ảnh: Ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

 

 

 Ảnh: Bà Trần Thị Hồng Vân, Chánh văn phòng HĐQT, Trưởng Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

 

PR Team

TextFooter