TextHead
TextBody
call mess zalo
Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

03/02/2020

Căn cứ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 31/01/2020 của ông Nguyễn Văn Long, Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:

Họ tên cổ đông: Nguyễn Văn Long

Ngày sinh: 11/11/1988
Số CMND: 121689960 cấp ngày 31/05/2019, nơi cấp: Công an Tp. Bắc Giang

Địa chỉ: Hoàng Lương, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần số: 132

Số cổ phần sở hữu: 200 cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.

TextFooter