TextHead
TextBody
call mess zalo
Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

10/12/2019

Căn cứ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 09/12/2019 của ông Nguyễn Đức Cường, Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:

Họ tên cổ đông: Nguyễn Đức Cường

Ngày sinh: 09/11/1967
Số CMND: 001067009909 cấp ngày 08/9/2017, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: Tiên Kha - Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội

Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần số: 242

Số cổ phần sở hữu: 2500 cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào hoặc thông tin phản hồi, Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trên theo đúng quy định.

TextFooter