TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

05/04/2021

Đăng ngày: 05/4/2021 (Đang cập nhật)

 

STT Nội dung tài liệu Chi tiết
1

Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tải về tại đây

2 Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tải về tại đây

3 Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tải về tại đây

4 Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tải về tại đây

5

Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Tải về tại đây

6 Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tải về tại đây

7

Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021

Tải về tại đây

8

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Xem tại đây

9 Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tải về tại đây

10 Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Tải về tại đây

11 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Tải về tại đây

12 Tờ trình mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Tải về tại đây

13 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch 2021

Tải về tại đây

14

Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; 

Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS

Tải về tại đây

15 Những nội dung đề xuất sửa đổi trong Điều lệ Công ty

Tải về tại đây

16

Tờ trình Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của  Công ty: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tải về tại đây

17 Mẫu thẻ biểu quyết

Tải về tại đây

18 Mẫu phiếu biểu quyết

Tải về tại đây

19 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tải về tại đây

     
TextFooter