TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

15/02/2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

STT Nội dung tài liệu Chi tiết
1 Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải về tại đây

2 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải về tại đây

3 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tải về tại đây

4 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tải về tại đây

5 Tờ trình thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Tải về tại đây

6 Quy chế bầu TVHĐQT và BKS

Tải về tại đây

7 Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tải về tại đây

8

Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Tải về tại đây

 

Xem chi tiết tại đây

9 Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tải về tại đây

10 Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Tải về tại đây

11 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Tải về tại đây

12 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch 2019

Tải về tại đây

13 Tờ trình kinh phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Tải về tại đây

14 Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông 

Tải về tại đây

15 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Tải về tại đây

16 Mẫu đề cử thành viên HĐQT/BKS dành cho cổ đông

Tải về tại đây

17 Mẫu đề cử thành viên HĐQT/BKS dành cho nhóm cổ đông

Tải về tại đây

18 Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS  Tải về tại đây
19 Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT/BKS

Tải về tại đây

20 Hồ sơ ứng cử viên TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2019-2024)

Tải về tại đây

TextFooter