TextHead
TextBody
call mess zalo
Thông tin công bố

Thông tin công bố

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

16/06/2020

 

STT Nội dung tài liệu Chi tiết
1

Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Tải về tại đây

2 Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tải về tại đây

3 Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tải về tại đây

4 Hướng dẫn biểu quyết tại ĐHĐCĐ 

Tải về tại đây

5 Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tải về tại đây

6

Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020

Tải về tại đây

7

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Xem tại đây

8 Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tải về tại đây

9 Tờ trình Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Tải về tại đây

10 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Tải về tại đây

11 Tờ trình mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Tải về tại đây

12 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020

Tải về tại đây

13

Tờ trình thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi,

Trung tâm nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng, Nhà máy Nhôm Đông Anh

Tải về tại đây

14 Dự thảo Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Tải về tại đây

15 Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

Tải về tại đây

16 Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT 

Tải về tại đây

17 Mẫu thẻ biểu quyết

Tải về tại đây

18 Mẫu phiếu biểu quyết

Tải về tại đây

19 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

Tải về tại đây

TextFooter